نامه‌ی یهودا

نامه‌ی یهودا، یکی از کتاب‌های عهد جدید می‌باشد. نویسنده‌ی این کتاب خود را یکی از خدمتگزاران عیسی مسیح، یهودا می‌نامد. او به ایمانداران می‌گوید که به استادان دروغین اعتماد نکنند و سخنان اصلی عیسی مسیح را از یاد نبرند. به ایمانداران هشدار می‌دهد به خاطر داشته باشند که خدا در دوران گذشته، چگونه انسان‌های گمراه را سزا داده است.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.