نامۀ پولس به رومیان

Sarbaaz-Koh metagh.jpg

نامه‌ی پولُس به رومیان نامه‌ای است از پولُس رسول به مسیحیانِ در رُم پایتخت امپراطوری روم. در این نامه پولُس درباره‌ی نجات از راه ایمان به عیسی مسیح سخن به میان می‌آورد، که مردمان همگی گناه نموده‌اند و هیچ کس نمی‌تواند به واسطه‌ی رعایت قوانین دینی نجات یابد، بلکه ما نجات را به عنوان هدیه‌ای از سوی خدا دریافت می‌کنیم. او همچنین درباره‌ی این که چطور در وحدت و یگانگی با یکدیگر زندگی نموده و دیگران را قضاوت نکنیم نصایح و توصیه‌هایی عملی نموده است.