نامه‌ی اوّل و دوّم پترس

نامه‌ی اوّل و دوّم پترس، از کتاب‌های عهد جدید می‌باشند. نویسنده‌ی آن نامه‌ها، پطرس، یکی از رسولان عیسی مسیح است. پطرس در نامه‌ی اوّل خود، درباره‌ی صبر و شکیبایی در جفاها و سختیها سخن می گوید. پطرس به ایمانداران سفارش می‌کند که مانند عیسی مسیح شجاع باشند و راه راست را رها نکنند. در نامه‌ی دوم، او درباره‌ی استادان دروغین هشدار می‌دهد و می‌گوید که عیسی بار دوم دیرتر می‌آید تا مردم فرصت یابند که بدی‌ را رها کرده، راه راست‌ را پیش بگیرند.

Sarbaaz-Koh metagh.jpg
Thumbnail image