انجیل یوحنا

معنی کلمه اِنجیل خبر خوش است. عیسی مسیح  خودش این کلمه‌را برای پیغام خود به کار برده است. بعدها، شاگردان او و ایمانداران مسیحی نام انجیل‌را برای کتاب‌هایی که در مورد زندگی و تعلیم عیسی مسیح  نوشته شده بودند انتخاب کردند. کلیسای مسیحی چهار انجیل قبول دارد، به قلم متّی، مَرقس، لوقا و یوحنا. اِنجیل یوحنا به زبان بلوچی ترجمه و ضبت شده و اینجا در دسترس شما است.