مکاشفۀ یوحنا

بخش اعظم مکاشفه‌ی یوحنا شامل چندین مجموعه‌ از رویاست که به زبانی سمبولیک ارائه شده و از بازگشت شکوهمندانه‌ی عیسی مسیح خداوند و اتفاقاتی که پیش از بازگشت او رخ می‌دهند سخن به میان می‌آورند. این کتاب همچنین حاوی هفت نامه‌ی کوتاه به کلیساهای مختلف است.

Thumbnail image