داستان اَنبیا

کتاب مقدس، داستانهای فراوانی‌را برای ما باز گو می‌کند، اما یکی از داستانها همه‌ی آنهارا گرد هم می‌آورد که آن داستان اَنبیا است.  این ویدئو، مارا به یک چنین سفری می‌برد که در آن میتوان زندگی و پیامِ نوید بخش همه آنان‌را مشاهده نمود.