زَبور

waterfall.jpg

ز بورئے کتابا 150 دْوا و سَتایی شئیر مان که اِشانی تها اِبرانیان گۆن هُدایا وتی تالۆک زاهر کرتگ. زبورانی تها ما بازێن اِنسانی مارِشتے گِندێن، چۆ که باوَرمندی، اُمێت، شادمانی، نااُمێتی، زَهری و تَکانسُری.