په رومیان - پولُسئے کاگد

پولُسئے کاگد په رومیان، ایسّا مسیهئے کاسِدێن پولُسا په هما ایسّایی باوَرمندان نبشته کرتگ که رومی شاهنشاهئے مزَن‌شهر روما نِندۆک بوتگ‌اَنت. اے کاگَدا پولُس هما نجاتئے بارئوا هبرَ کنت که چه ایسّا مسیهئے سَرا باوَر کنگا رسیت. اے گپّا هم گوَشیت که سجّهێن اِنسانان گُناه کرتگ و اے گپّا هم جنت که دینی رهبندانی پوره کنگا کَسَّ نرَکّیت و اے نجات چه هُدائے نێمَگا ٹێکیے. پولُس لهتێن سر و سۆج هم کنت که مردم چۆن په تپاکی و همدلی زندگی بگوازێننت و یکدومیئے سَرا شئور مَبُرّنت.

Sarbaaz-Koh metagh.jpg
Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.